Godišnja skupština UDUS-a

Devetnaesta redovna godišnja i izborna Skupština Udruženja dramskih umetnika Srbije (UDUS) održana je 5. 12. 2016, na Sceni Petar Kralј Pozorišta Atelјe 212 u Beogradu.

Skupština je prihvatila plan i program rada Vojislava Brajovića, jedinog kandidata za predsednika Udruženja, i izabrala ga za još jedan trogodišnji mandat, od 5. 12. 2016. do 5. 12. 2019. godine.

Predsedništvo će, u naredne tri godine, raditi u sastavu (po azbučnom redu prezimena): Vojislav Brajović, Nebojša Ilić, glumac, Goran Jevtić, glumac, Jelena Kajgo, dramaturg, Tatjana Mandić Rigonat, reditelј, Sunčica Milosavlјević, reditelј u statusu samostalnog dramskog umetnika, Vesna Stanković, glumica, Nenad Todorović, reditelј, i Saša Torlaković, glumac.

Skupština je jednoglasno konstatovala da se pozivu da prisustvuju Skupštini odazvalo malo članova, ukazala na značaj interneta i društvenih mreža, čijim bi korišćenjem Udruženje pobolјšalo obaveštavanje članova o aktivnostima koje preduzima, uočena je potreba za formiranjem Radne grupe koja će izraditi platformu za motivisanje članstva Udruženja i predloženo je da u Radnoj grupi budu reditelј Sunčica Milosavlјević i glumica Sanja Krsmanović Tasić, obe u statusu samostalnog dramskog umetnika.

Skupština je jednoglasno usvojila Izveštaj Predsedništva o radu i Finansijski izveštaj za period 1. 12. 2015. do 31. 10. 2016, kao i Izveštaj Nadzornog odbora.

Izmene i dopune Statuta:

Predsedništvo Udruženja je predložilo, a Skupština većinom glasova prihvatila, da UDUS, u skladu sa Zakonom o kulturi, u naziv Udruženja unese i oznaku: „reprezentativno udruženje u kulturi“. Sa ovom promenom su usklađeni Statut, pečat, štambilј, oznake i druga opša akta Udruženja. Skupština je, takođe, usvojila predlog Predsedništva za izmenu i dopunu Statuta.

Samostalni umetnici:

U fokusu pažnje članova Skupštine bio je gorući dugogodišnji problem koji imaju samostalni umetnici u svim umetničkim udruženjima sa doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, nastalim kamatama i dugom od ukupno 107 miliona dinara (stanje u decembru 2015. godine) koje Poreska uprava potražuje od njih kao obveznika plaćanja doprinosa.

Zakon o autorskim i srodnim pravima:

Jedna od tema bio je i Zakon o autorskim i srodnim pravima, koji se odnosi na naknadu interpretatorima za javno saopštavanje, emitovanje i reemitovanje interpretacije sa izdatog snimka i više štiti prava emitera. Skupština je konstatovala da se poslednjih godina sve manje poštuju autorska i srodna prava i zaklјučila da Udruženje u narednom periodu treba da pojača napore za promenu člana 117 ovog zakona.

Fond solidarnosti:

Skupština je upoznata sa činjenicom da Fond solidarnosti našeg Udruženja već duže vreme nema sredstava za pomoć zdravstveno ugroženim članovima. U cilјu popune sredstava za potrebe Fonda solidarnosti, Predrag Miki Manojlović je predložio da se članovima Udruženja uputi poziv da od svakog honorarnog posla uplaćuju 0,1 odsto u Fond.

U Sud časti izabrani su (po azbučnom redu prezimena): Dimitrije Jovanović, reditelј, Bojan Krivokapić, glumac, Sanja Krsmanović Tasić, glumica u statusu samostalnog dramskog umetnika, Katarina Marković, glumica, i Vesna Čipčić, glumica. Za zamenike članova izabrane su glumice Dušanka Glid Stojanović i Hana Selimović.

U Nadzorni odbor izabrani su (po azbučnom redu prezimena): Monika Romić, glumica u statusu samostalnog dramskog umetnika, Igor Filipović, glumac u statusu samostalnog dramskog umetnika i Milan Čučilović, glumac.

Za zamenika člana izabrana je Đurđa Tešić, reditelј u statusu samostalnog dramskog umetnika.

Skupština je jednoglasno usvojila i Finansijski plan Udruženja za 2017. godinu.


Објављено

у

од

Ознаке: